Aanmelden om in te spreken bij raadscommissie Werk, Inkomen en Onderwijs (WIO)

Stappen

Toelichting

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken over punten die op de agenda staan. Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding. Per agendapunt kan er 1 vertegenwoordiger van een instantie inspreken. En om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FEZ). Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.

De vergaderingen zijn openbaar en worden live uitgezonden. De video-opnames zijn terug te vinden in Raadsinformatie Amsterdam.

Inspreken is een van de manieren om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Zie voor andere manieren de pagina invloed.

Tips

  • U heeft maximaal drie minuten spreektijd. Als er veel insprekers zijn, kan de voorzitter besluiten de inspreektijd te verkorten. U krijgt hierover van tevoren bericht.
  • Gezien de spreektijd is het belangrijk dat u meteen aangeeft waarover u het woord voert en wat uw mening is.
  • Geef duidelijk aan als u ook namens anderen spreekt.
  • Gebruik heldere argumenten en noem eventueel alternatieven.
    • Als u uw verhaal ook op papier zet, kunt u dit aan de bode geven of de raadsleden e-mailen. De mailadressen vindt u onder het kopje Contact met de commissie
  • Spreek in bij de juiste commissie. Kijk voor de onderwerpen die bij de commissie horen op de commissiepagina.
  • Let u bij het invullen van de datum dat u wilt inspreken op dat er op die dag ook echt een vergadering van deze commissie is? Zie hiervoor de vergaderkalender
  • Soms bestaat een vergadering uit een dag- en een avonddeel. Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór het begin van het eerste deel aan.
  • Wat gebeurt er met uw gegevens? Uw gegevens op dit formulier worden alleen gebruikt voor de vergadering waarvoor u zich aanmeldt. U maakt bekend dat u wilt inspreken, bij welk onderwerp en hoe we eventueel contact met u kunnen opnemen als dat nodig is. Alleen de namen van de insprekers worden opgenomen op de insprekerslijst. Deze lijst is openbaar via internet te vinden en wordt verspreid o.a. onder raadsleden, collegeleden, betrokken ambtenaren en pers en blijft 6 maanden op de website staan.