Aanvraag verlenging hygiënerapport voor seksbedrijven

Stappen

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier verlenging hygiënerapport voor raamprostitutiebedrijven, besloten clubs of privé huizen en escortbedrijven

  • Met dit formulier doet u een aanvraag voor een hygiënerapport, waarin het bedrijfsplan, hoofdstuk hygiëne (dat eventueel op basis van eerdere inspecties door de GGD en de eigen tussentijdse evaluaties is aangepast) per locatie worden beoordeeld.
  • Vul dit formulier voor iedere locatie apart en in zijn geheel in. Heeft u 4 of meer locaties neem dan contact met ons op via telefoon (020) 555 5581 of e-mail hygiene@ggd.amsterdam.nl
Correspondentieadres exploitant (tevens factuuradres, alleen invullen als dit afwijkend is)
Contactpersoon exploitant
Soort seksbedrijf en aantal inspectielocaties
Heeft u 1 of meer raamprostitutielocaties?
Heeft u 1 of meer besloten prostitutielocaties? (clubs, privéhuizen)
Heeft u 1 of meer escortbedrijven?
Gegevens seksbedrijf per locatie
Soort seksbedrijf

Gegevens van de contactpersoon voor deze locatie.

(indien u op een bepaalde dag niet geopend bent, vermeld dan 'gesloten')

Denk hierbij aan ontmoetingsruimtes, werkkamers, toiletten, douches, darkrooms enz.) Deze vraag is niet van toepassing op escortbedrijven.

Bijlage: bedrijfsplan hygiëne voor de locatie

Het bedrijfsplan, hoofdstuk Hygiëne, bevat in duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving van:

  • de gezondheidsrisico's die de werkzaamheden van de sekswerkers en andere medewerkers die werkzaam zijn op de locatie met zich mee brengen. De beschrijving behelst in ieder geval risico's op het gebied van het voorkomen van de vermenigvuldiging en de verspreiding van micro-organismen, het hygiënisch handelen, de schoonmaak en de bouw en inrichting van de locatie;
  • de wijze waarop de gezondheidsrisico's worden beperkt, d.w.z. een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen en binnen welke termijn deze maatregelen worden genomen;
  • de wijze waarop sekswerkers en andere medewerkers op de hoogte worden gebracht van de maatregelen;
  • de wijze waarop u (of de leidinggevende) controleert of de maatregelen op de juiste wijze worden uitgevoerd en welke maatregelen worden genomen als de voorgeschreven maatregelen (o.a. de hygiënerichtlijnen) niet worden nageleefd;
  • de wijze waarop u regelmatig (minimaal jaarlijks) evalueert of de genomen maatregelen effectief en adequaat zijn en zo nodig de maatregelen bijstelt;
  • een onderbouwde motivering als u afwijkt van de hygiënerichtlijnen omdat er naar uw mening sprake is van een gelijkwaardig alternatief.