Actieplan diversiteit en inclusie Kunstenplan 2021-2024

Stappen

Intro

De gemeente Amsterdam vraagt aan alle instellingen die in aanmerking willen komen voor een vierjarige Kunstenplansubsidie een actieplan op te stellen over diversiteit en inclusie. De gemeente volgt hierbij de Code Diversiteit & Inclusie en het uitgangspunt van de vier P’s: programma, publiek, personeel en partners.

Wij adviseren directies om bij het invullen van deze vragenlijst een brede vertegenwoordiging van de medewerkers te betrekken. Alle vragen hebben betrekking op de periode 2021-2024.

Werkwijze

Het actieplan dat u indient bestaat uit een volledig ingevulde vragenlijst van 17 vragen. Voor elk antwoord geldt een maximum van 10 regels. Wij verzoeken u uw doelstellingen en acties helder te formuleren. U kan bij het invullen van het actieplan gebruik maken van de uitkomsten van de nulmeting.

Let op! U dient  het actieplan diversiteit en inclusie in één keer in te vullen, uw antwoorden worden niet tussentijds opgeslagen. Wanneer u alle vragen heeft ingevuld kan u uw actieplan diversiteit en inclusie downloaden als PDF en opslaan op uw computer. Dit is een van de bijlagen die u toevoegt aan uw Kunstenplanaanvraag.